Funkční ruka tetraplegika

,

Horní končetiny u tetraplegiků zaznamenávají vždy určitý funkční deficit v závislosti na výšce a rozsahu míšní léze. Avšak v průběhu jednotlivých období po vzniku poškození míchy se může rozsah motorické, senzitivní a vegetativní léze komplikovat ještě dalšími důsledky poruchy funkce míchy, kterými může být spasticita, otoky, bolesti nebo dekubity. Tyto sekundární komplikace mohou vést k dalším funkčním omezením a bránit úspěšnému průběhu rehabilitace tetraplegika při získávání maximální úrovně funkční nezávislosti. Cíle musejí být u každého pacienta stanovovány individuálně, každý pacient má své priority a limity.

Péče o horní končetinu a obzvláště vlastní ruku tetraplegika je v popředí kompetence především ergoterapeutů, jejichž léčebné techniky jsou provázány s péčí fyzioterapeutů, ošetřovatelského personálu, lékaře i pomocí rodinných příslušníků u všech skupin tetraplegiků. Dosažení náhradní úchopové funkce ruky tetraplegika (skupina 3 a 4) je tedy výsledkem týmové spolupráce. Je nutné zdůraznit skutečnost, že dosažení funkčního úchopu ruky je podmíněno dostatečnou funkcí celé horní končetiny a vzpřímenou, stabilní polohou sedu ve vozíku.

Podstatou funkční ruky tetraplegika je dosažení tzv. tenodézy – mírného stažení ohýbačů prstů, kdy při uvolnění zápěstí dlaní dolů se prsty vlivem svalového napětí natahovačů prstů natáhnou a aktivním zvednutím ruky v zápěstí se prsty naopak pasivně sevřou do dlaně. Stažení ohýbačů prstů musí být mírné a tudíž vratné. Lze jej podporovat včasným polohováním do tzv. rukavic nebo vyvazovat s molitanovým míčkem v dlani. Na polohování navazuje funkční trénink náhradních způsobů úchopů předmětů různých velikostí, povrchové struktury i hmotnosti. Tetraplegik se učí uchopit, udržet a pustit různé předměty.

Aktivní funkční ruka

Tento pojem je vázán na dobrou sílu svalů – zvedačů zápěstí – kdy mechanismus trikových úchopů tetraplegiků s lézí od C6 níže je umožněn výše popsaným tenodézním efektem ohýbačů prstů a přitahovačů palce. Lze vycvičit čtyři typy úchopů – válcový, klíčový, meziprstní a dlaňový.

Pasivní funkční ruka

Tetraplegici s výškou míšní léze v C5 (skupina 2) nemají zachovanou aktivní hybnost zápěstí. Je nutné jej zpevnit v mírném zvednutí ortézou, která klientovi pomůže ruce funkčně využívat. Předměty je pak schopen uchopit mezi obě ruce zpevněné ortézami nebo využívá pomůcky, např. dlaňovou pásku.

Výsledky rehabilitace v závislosti na výšce míšního poškození a aktivitě klíčových svalů tetraplegiků

Skupina 1 – Není možná žádná forma náhradního úchopu, nulové fyzické zdroje horních končetin, své okolí může tetraplegik ovládat pomocí ústní tyčky (mouthsticku) a počítače a jím řízených robotizovaných systémů a elektronických zařízení.

Skupina 2 – Úchopová funkce ruky je závislá na síle zvednutí zápěstí (m. extenzor carpi radialis), jsou minimální fyzické zdroje, klíčový sval je m. biceps brachii, slabé extenzory zápěstí. Tetraplegik preferuje bilaterální úchop (oběma rukama), často je třeba k fixaci zápěstí dlažek a využití kompenzačních pomůcek pro základní sebeobsluhu, mluvíme o pasivní funkční ruce.

Skupina 3 – Náhradní úchop je zajištěn tenodézou fl exorů prstů a funkčními extenzory (zvedači) zápěstí, částečné fyzické zdroje, klíčovým svalem je m. extenzor carpi radialis, mluvíme o aktivní funkční ruce. Tetraplegik má funkční úchop – pěstní, klíčový i válcový, meziprstní úchop.

Skupina 4 – Dobrá úchopová funkce ruky, problémem zůstává nedostatečný pohyb palce pro další způsoby jemných úchopů.

Zdroj:
FALTÝNKOVÁ Zdeňka. Vše okolo tetraplegie. Praha: Česká asociace paraplegiků – CZEPA, 2012, s. 24 – 26. ISBN 978-80-260-5098-8. Dostupné také ZDE

Více se dozvíte:
FALTÝNKOVÁ Zdeňka. Jak na to doma. Praha: Česká asociace paraplegiků – CZEPA, 2012. ISBN 978-80-260-5102-2. Dostupné také ZDE

KŘÍŽ Jiří. Poranění míchy: příčiny, důsledky, organizace péče. Praha: Galén, 2019. ISBN 9788074924248.

Přihlášení k odběru Zpravodaje

Kontakt

provozovna služeb

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2
612 00 Brno

T: +420 774 331 886
E: vocka@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz

Kontakt

sídlo organizace

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Polní 780/92
639 00 Brno

IČ: 26676826
Datová schránka: 4t8apq6


© ParaCENTRUM Fenix. All rights reserved.